Trollhättans kommun

Titel:
Sammanställning av hur anställda vid 22 arbetsplatser inom Trollhättans kommun upplevt daglig träning i Mastercare – Svenska Hälsobänken. 1992
 
Författare:
Claes Lenngerd, företagsläkare, Kommunhälsan Trollhättan
Charlotte Stommel, leg. Sjukgymnast

Ansvarig läkare:
Claes Lenngerd, Kommunhälsan, Trollhättans kommun

Bakgrund:
Trollhättans Kommun har ca 4.500 anställda varav de flesta arbetar inom vård och omsorgsenheten eller med utbildning. Inom dessa områden finns många som utvecklar besvär från nacke, axlar och rygg. Sedan ett par år tillbaka har kommunen tillsammans med Försäkringskassan bedrivit ett projekt för tidig och samordnad rehabilitering. Flera studier har visat att hur betydelsefull en snabb insatt aktivering och rehabilitering är för tillfrisknandet. Även små fördröjningar i processen kan leda till korniska tillstånd. Att på ett tidigt stadium hjälpa personer med besvär från rörelseapparaten påverkar sannolikt möjligheterna till en snabbare återgång till arbetet.

Metod
När projektet startades upp i januari 1992 var målsättningen att söka effekten av behandling i Mastercare – Svenska Hälsobänken. Bänken skulle användas i förebyggande syfte ute på ett antal av kommunens arbetsplatser. Syftet var i första hand att hjälpa anställda med lindriga besvär från rörelseapparaten. 22 arbetsplatser anmälde sitt intresse och fick lånaMastercare – Svenska Hälsobänken till arbetsplatsen.

Resultat

Resultaten redovisas i VAS-Skala. 100 motsvarar bästa tänkbara värde( t ex ingen smärta) och 0 motsvarar sämsta tänkbara värde. ( t ex mycket smärta).

Hur deltagarna upplevt att livskvalitén förändrats under träningsperioden framgår av nedanstående tabell

. Före Efter
Huvudvärk 72,7 75,0
Nack/skulderbesvärsfrekv. 60,3 67,7
Nack/skuldersmärta 68,6 83,5
Ländryggsbesvärsfrekvens 63,5 70,4
Ländryggsmärta 67,7 73,5
Diskussion
Målsättningen med vår undersökning var att försöka utvärdera vilka effekter daglig träning i Mastercare – Svenska Hälsobänken kunde ha på anställda med lindriga besvär från rörelseapparaten. Resultatet visar på subjektiva förbättringar beträffande smärtintensitet och besvärsfrekvens från såväl nacke/skuldra som ländrygg. Träning i Mastercare – Svenska Hälsobänken skulle således kunna vara värdefull för båda grupperna. I resultatet ingår samtliga personer som besvarat enkäten oavsett hur länge de tränat. Kanske skulle resultatet blivit ännu bättre om vi valt att särskilja de personer som tränat i 3-4 månader.